ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι αυτός που συμβουλεύει τον επιχειρηματία σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων ώστε να συμβάλει στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στην εφαρμογή καλών πρακτικών εργασίας και στην διαμόρφωση ενός ασφαλούς και παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο Εργοδότης οφείλει να έχει Τεχνικό Ασφαλείας εφόσον απασχολεί υπαλλήλους. Οι ώρες απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας εξαρτώνται από τον αριθμό των υπαλλήλων, το είδος της απασχόλησης τους και τον βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης που προκύπτει από πίνακες.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας

 • Οφείλει να είναι ενήμερος με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τις μεθόδους εργασίας καθώς και την παραγωγική διαδικασία.
 • Επιθεωρεί την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων που προκύπτουν από την νομοθεσία και συντάσσει αναφορά στον εργοδότη για τυχόν ελλείψεις - παραλήψεις.
 • Έχει συμβουλευτικό ρόλο στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της εργασίας και τη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας.
 • Προτείνει και επιβλέπει την ορθή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας.
 • Είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση τυχόν ατυχημάτων.
 • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους της φύσης της εργασίας τους.
 • Διερευνά τα αίτια των ατυχημάτων.

Τα οφέλη από την επιλογή της ENELEC για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλειας:

 • Προσαρμογή των υπηρεσιών μας στις δικές σας ανάγκες
 • Αμεσότητα, Υπευθυνότητα, Εχεμύθεια
 • Βελτίωση της ασφάλειας του περιβάλλοντος εργασίας με άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα των υπαλλήλων.

Διεύθυνση
Τηλέφωνο
ΕΣΠΑ 2014-2020
© 2020 Enelec Engineering · All rights reserved
Icons made by Freepik from
www.flaticon.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram